تصاویری خجالت آور از سرباز آمریکایی که گربه ای رو به طرز فجیعی کشت

تصاویر خجالت آور از سرباز آمریکایی که گربه ای رو به طرز فجیعی کشت

یک سرباز سابق انگلیسی در حالت مستی گربه ای را در سرحد مرگ همانند توپ فوتبال کتک زد و درنهایت با پرتاب آن در خیابان و عبور خودرو از روی آن سبب مرگش شد، او به ۱۸ هفته حبس متهم شد.

English Soldier 1[WwW.KamYab.IR] English Soldier 2[WwW.KamYab.IR] English Soldier 3[WwW.KamYab.IR] English Soldier 4[WwW.KamYab.IR] English Soldier 5[WwW.KamYab.IR] English Soldier[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه