جدول اقساط وام‌های جدید ۳۵، ۵۰ و ۱۰میلیونی مسکن/ سود ۴۷میلیونی بانک مسکن از وام ۳۵میلیونی

جدول اقساط وام‌های جدید ۳۵، ۵۰ و ۱۰میلیونی مسکن/ سود ۴۷میلیونی بانک مسکن از وام ۳۵میلیونی

اقساط ماهانه وام ۳۵میلیونی مسکن به‌روش ساده ۵۲۵ هزار و به‌روش پلکانی از ۴۳۰ تا ۷۳۰ هزار تومان است. بازپرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی زوجهای جوان نیز در روش ساده ۷۵۰ هزار تومان و به‌روش پلکانی از ۶۵۰ تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان است.

اقساط بازپرداخت ۱۲ساله تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی مسکن به‌روش ساده ماهانه ۵۲۵ هزار و ۳۰۶ تومان است.

با احتساب نرخ سود سالانه ۱۵ درصد کل سود تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی به‌روش ساده بالغ بر ۴۰ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۱۸۹ تومان است. در مجموع متقاضی باید ۷۵ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۱۸۹ تومان را در سال دوازدهم (ماه ۱۴۴) به بانک مسکن پرداخت کند.

بانک مسکن در روش پلکانی طول دوره را ۱۲ سال محاسبه کرده ‌است، به‌عبارت دیگر بازپرداخت تسهیلات به این روش مبلغ قسط در هرسال متفاوت و پلکانی سالانه است.

در بازپرداخت تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی به‌روش پلکانی سالانه متقاضی در سال اول ماهانه ۴۳۰ هزار و ۷۱۷ تومان می‌پردازد و این رقم در سال دوم با حدود ۴٫۹ درصد افزایش به ماهانه ۴۵۲ هزار و ۲۵۳ تومان افزایش می‌یابد.

در سال سوم رقم ماهانه اقساط نیز با رشد ۴٫۹ درصدی به ۴۷۴ هزار و ۸۶۵ تومان افزایش می‌یابد. در سال چهارم بازپرداخت تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی، اقساط با افزایش ۵درصدی به ماهانه ۴۹۸ هزار و ۶۰۹ تومان افزایش می‌یابد.

شیب افزایش مبلغ قسط در سال پنجم نیز حدود ۵ درصد است و اقساط ماهانه ۵۲۵ هزار و ۵۳۹ تومان است.

در ۱۲ ماه سال ششم بازپرداخت به‌روش پلکانی سالانه متقاضی ماهانه ۵۴۹ هزار و ۷۱۶ تومان است که این رقم با رشد ۴٫۹ درصدی در سال هفتم به ماهانه ۵۷۷ هزار و ۲۰۲ تومان افزایش می‌یابد.

در سال هشتم، اقساط ماهانه با رشد حدود ۴۰ درصدی نسبت به اقساط ماهانه سال اول به ۶۰۶ هزار و ۶۲ تومان افزایش می‌یابد. رقم تسهیلات در سال نهم ۶۳۶ هزار و ۳۶۵ تومان و در سال دهم مبلغ قسط ۶۶۸ هزار و ۱۸۳ تومان است.

مبلغ قسط ماهانه سال یازدهم ۷۰۱ هزار و ۵۹۲ تومان است و در نهایت در سال دوازدهم مبلغ قسط با رشد ۷۱ درصدی نسبت به رقم قسط سال اول به ۷۳۶ هزار و ۶۷۲ تومان افزایش می‌یابد. در مجموع با احتساب اقساط پلکانی ۱۲ساله و نرخ سود ۱۵ درصد متقاضی در ماه پایانی (۱۴۴) ۸۲ میلیون و ۲۶۹هزار و ۳۶۳ تومان به بانک مسکن پرداخت می‌کند. به‌عبارت دیگر میزان سود تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی مسکن در روش پلکانی سالانه ۴۷ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۳۶۳ تومان است.

اقساط یک میلیون تومانی وام ۵۰ میلیون تومانی

بازپرداخت اقساط ۱۲ساله تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی مسکن به‌روش ساده ماهانه ۷۵۰ هزار و ۴۳۸ تومان است.

با احتساب نرخ سود سالانه ۱۵ درصد کل سود تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به‌روش ساده بالغ بر ۵۸ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۲۷۲ تومان است. در مجموع متقاضی باید ۱۰۸ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۲۷۲ تومان را در سال دوازدهم (ماه ۱۴۴) به بانک مسکن پرداخت کند.

این در حالی است که در روش پلکانی سالانه سود تسهیلات حدود ۹ میلیون تومان بیشتر از روش ساده و ۶۷ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۶۶۱ تومان است.

بر اساس جدول بازپرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی مبلغ قسط در سال اول ۶۱۵ هزار و ۳۱۰ تومان است که در سال دوم مبلغ قسط به ۶۴۶ هزار و ۷۵ تومان افزایش می‌یابد.

در سال سوم بازپرداخت تسهیلات به‌روش پلکانی سالانه مبلغ قسط ۶۷۸ هزار و ۳۷۹ تومان است و در سال چهارم رقم قسط با رشد ۵ درصدی به ۷۱۲ هزار و ۲۹۸ تومان افزایش می‌یابد. در سال پنجم نیز مبلغ قسط ۷۴۷ هزار و ۹۱۳ تومان است.

مبلغ قسط ماهانه در سال ششم با رشد ۲۷٫۶ درصدی نسبت به اقساط سال اول به ۷۸۵ هزار و ۳۰۹ تومان افزایش می‌یابد.

مبلغ قسط در سال هفتم و هشتم به‌ترتیب ۸۲۴ هزار و ۵۷۴ تومان و ۸۶۵ هزار و ۸۰۳ تومان است. در سال نهم اقساط ماهانه تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به‌روش پلکانی سالانه ۹۰۹ هزار و ۹۳ تومان است.

مبلغ قسط در سال دهم ۹۵۴ هزار و ۵۴۸ تومان و در سال یازدهم مبلغ قسط یک میلیون و دو هزار و ۲۷۵ تومان است.

در نهایت در سال دوازدهم بازپرداخت تسهیلات مبلغ قسط ماهانه با رشد ۷۱ درصد نسبت به مبلغ قسط سال اول به یک میلیون و ۵۲۳ هزار و ۸۹۴ تومان افزایش می‌یابد. در مجموع در ماه ۱۴۴ متقاضی به‌روش پلکانی سالانه با احتساب سود تسهیلات باید مبلغ ۱۱۷ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۶۶۱ تومان به بانک مسکن پرداخت کند.

سود ۴٫۴ میلیون تومانی وام جعاله

بر اساس این گزارش بازپرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی جعاله ۶۰ماهه بوده که در روش ساده مبلغ اقساط ماهانه ۲۳۷ هزار و ۸۹۹ تومان است. در روش ساده بازپرداخت اقساط کل مبلغ سود ۴ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۹۵۸ تومان است.

در روش پلکانی سالانه سود تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی ۴ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۸۷۱ تومان است. مبلغ قسط سال اول این تسهیلات به‌روش پلکانی ۲۱۸ هزار و ۴۰۴ تومان است که این رقم در سال دوم به ۲۲۹ هزار و ۳۲۴ تومان افزایش می‌یابد.

در سال سوم مبلغ قسط ۲۴۰ هزار و ۷۹۰ تومان و در سال چهارم مبلغ قسط ۲۵۲ هزار و ۸۳۰ تومان است. در سال پایانی بازپرداخت تسهیلات نیز مبلغ قسط با رشد ۲۱٫۵ درصدی به ۲۶۵ هزار و ۴۷۲ تومان افزایش می‌یابد.

جدول اقساط را به‌شرح زیر منتشر کرده است:

01-Gadval[WwW.KamYab.IR] 02-Gadval[WwW.KamYab.IR] 03-GadvalWwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه