ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم!

ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم!

در خانه، در محل کار، در دانشگاه، در تفریح، در محیط های مختلف و در برخورد با افراد مختلف، صرفنظر از نوع پوشش و لباس همیشه سعی می کنیم که با یک ماسک خاص بر چهره شخصیت خودمان را به دیگران معرفی کنیم. حالا اگر حتی بدخلقی طبیعت ذاتی ما باشد چه بهتر که سعی کنیم با خوشرویی با دیگران مواجه شویم و خدای ناکرده غرور، اخم و افسردگی خودمان را به همنوعانمان تحمیل نکنیم …

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

Face mask that we're living in!,ماسکهایی که ما در زنـدگی به چهـره می زنیـم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه